دانلود تحقیق آماده با موضوع بمناسبت یک صدمین سالگرد انقلاب مشروطه -۴صفحه ورد              یکصد سال از امضای فرمان مشروطیت میگذرد،كه خود پی آمد حركات انقلابی گسترده ای بودكه با زمزمهِ “تأسیس عدالت خانه” از طرف علمای تهران آغاز شده و با جانفشانی مردم آذربایجان به بزرگترین رویداد تاریخ معاصر ایران فرارویید و در روند خود، مترقی ترین و سرآمدترین افكار دموكراتیك و انسانی عصر خودرا فراروی خود قرار داد. از سنگلاخ قهرمانی و ایثارگری گذشت و به پیروزی رسید. پیروزیی كه به بهای خیلی گران بدست آمد. پیروزیی كه درهرگام آن، خون پرطپش عاشق ترین آزادیخواهان زمان برزمین ریخته شد. پیروزیی كه در تحقق آن مردم رنجهای بسیار برده و دردهای زیادی كشیدند انقلاب مشروطه، مثل هر انقلاب دیگری بر بستر زمینه های معین اجتماعی بوقوع پیوست: بحران مالی فئودالیسم و اشرافیت حاكم، تضاد این سیستم فرتوت با مناسبات رو به گسترش سرمایه داری، غلبهِ نظام پولی و شكستن روابط كهنهِ توزیع و مبادلهِ كالا، تشدید ستم ملاكین، خشونت و زورگویی فراشان و تفنگچی های مزدور در برابر مردم، واگذاری امتیازات استعماری به امپریالیستها، بیماریهای اجتماعی مثل عدم امنیت، قتل، غارت و چپاول و… …