دانلود تحقیق آماده با موضوع بورس-۱۰۰صفحه ورد              فصل اول كليات پژوهش بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش در سرمايه گذاري ريسك و بازده نقش كليدي دارند. بطور كلي سرمايه گذاران ريسك گريزند و بنابراين اگر شركتها گامهايي بردارند. كه ريسك آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات ساير عوامل ارزش آن شركتها پائين مي آيد . براي جبران اين مسأله نرخ بازده مورد انتظار شركتي كه در دارائيهاي خطرناك سرمايه گذاري مي كند بايد بيش از شركتي باشد كه دراين دارائيها سرمايه گذاري نمي كند. بنابراين تعريف ريسك بايستي در برگيرنده ضريب تغييرات بازده پروژه سرمايه گذاري باشد.(فردوستون و يوجين بريگام، سال 1375، ص 437). در نتيجه ريسك عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعي بازده با نرخ مورد انتظار سرمايه گذار. (ريموند پي نوو، سال 1384، ص 6) ريسك سهام متشكل از دو بخش است:‌ريسك كاهش پذير (‌قابل اجتناب) و ريسك كاهش ناپـذير (غـير قـابل اجـتناب). آن بـخش از ريسك سهام را كـه بـتوان كاهش داد ريـسك غير سيستماتيك يا ريسك كاهش پذير مي نامند. و بخشي را كه از راه افزايش تعداد سهام نتوان كاهش داد ريسك سيستماتيك يا ري …