حسابداری محیط زیست

2,000 تومان

دانلود تحقيق

حسابداری محیط زیست

● هزینه یابی زیست محیطی

● گزارشگری زیست محیطی

● تاریخچه حسابداری محیط زیست

توضیحات

دانلود تحقیق

حسابداری محیط زیست

 

 ● حسابداری زیست محیطی:

● هزینه یابی زیست محیطی:

● گزارشگری زیست محیطی:

● تاریخچه حسابداری محیط زیست:

●  نحوه برخورد با هزینه‏های محیط زیست:

● رهنمود موجود در رابطه با سرمایه‏ای کردن هزینه‌‏های محیط زیست :

● اصل اساسی در چارچوب‏ حسابداری فعلی:

● کاربرد نشریه ۸-۹۰ :

● شناسایی هزینه‏‌ها و زیانهای‏ فعالیتهای محیط زیست :

● شناسایی بدهی:

● تغییر در براورد مخارج محیط زیست:

● تعهدات :

● شناسایی زیانهای زیست محیطی‏ آینده :

● افشای هزینه‌‏ها، بدهیها و تعهدات‏ محیط زیست:

● هزینه‏‌های محیط زیست هزینه‏‌های جاری:

● افشا در صورتهای مالی:

● بدیهای محیط زیست:

منابع:

 

 

حسابداری زیست محیطی
حسابداری زیست محیطی

حسابداری محیط زیست:

برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد.

در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند.

برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد. استاندارد بین المللی ایزو سری ۱۴۰۰۰ یک سیستم کنترل مدیریتی است که عملکرد زیست محیطی شرکت را به گونه ای تعریف می کند که نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدف است که شرکت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیست به انجام برساند.

برخی شرکتهای تجاری ایرانی ازجمله شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام کرده و اگرچه در این راستا هزینه های واقعی به شرکت تحمیـل مـی شود، لیکن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزش افزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یک فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یک طرف بنابه دلیل پیروی از یک الگوی بهبود مستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری، تکمیل کننده ممیزی مزبور بوده، امکان ارزیابی عملکرد مدیران را در راستای بهبود مستمــر عملــی می سازد.

ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملکرد زیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت را برای استفاده کنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه های زیست محیطــی صرفاً کیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیکن با افشای مناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایه ایجاد کرد و به تبع آن ازطریق افزایش PRICE/EARNING PERSHARE)P/E) و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۵

 

لطفاً برای دانلود حسابداری محیط زیست محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان