علت خودکشی و خودزنی بین سربازان

2,000 تومان

علت خودکشی و خودزنی بین سربازان

افسردگی و خودکشی؛ نشانه های آن را بشناسیم تا از بروزش جلوگیری کنیم

نشانه های خطرناک خودکشی

نتایج تحقیقات خودکشی سربازان

چرا خودکشی؟!

آمار خودکشی در ایران و جهان

توضیحات

علت خودکشی و خودزنی بین سربازان

علت خودکشی و خودزنی بین سربازان

افسردگی و خودکشی؛ نشانه های آن را بشناسیم تا از بروزش جلوگیری کنیم

نشانه های خطرناک خودکشی

روش‌های خودکشی

نتایج تحقیقات خودکشی سربازان

عوامل خودکشی

چرا خودکشی؟!

آمار خودکشی در ایران و جهان

نتیجه گیری

 

علت خودکشی و خودزنی بین سربازان
علت خودکشی و خودزنی بین سربازان

مقدمه:

خودکشی مرگی است که آگاهانه و از روی عمد جهت نابودسازی خود صورت می‌گیرد. خودکشی در میان تمام گروه‌های سنی وجود دارد، ولی فراونی آن در میان جوانان و به ویژه سربازان، به خاطر شرایط خاص آنان در این دوره، بیشتر است. افکار خودکشی مقدمه‌ای اقدام به خودکشی است و علل متعددی از جمله عوامل جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی، و شغلی می‌توانند به وجود آورنده‌ی افکار خودکشی باشند. محیط‌های نظامی به علت ماهیت استرس‌زای خود می‌توانند سبب افزایش افکار خودکشی در سربازان شوند.

اکثر کسانی که گرایش به خودکشی دارند، در اصل نمی خواهند بمیرند، آنها صرفًا می خواهند به درد و رنج شان (واقعی یا خیالی) پایان دهند و به عبارتی، نیازمند کمک هستند.

 خودکشی مرگی است آگاهانه که خودکشی موفق نامیده می شود. درصورتی که عمل اقدام به خودکشی انجام گیرد، ولی منجر به مرگ نشود، آن را اقدام به خودکشی یا خودکشی ناموفق می‌نامند که معمولاً توصیف کننده کسانی است که گاهی زمینه را طوری فراهم می سازند که نجات پیدا کنند، هرچند در پاره ای از موارد ممکن است فریادرسی وجود نداشته باشد.

اگر آسیب رساندن عمدی به بخشی از بدن خود بدون قصد مردن صورت گیرد، به اصطلاح خودزنی نامیده می شود که در جهت بیان هیجانات منفی و دردناکی به کار می رود که از طریق کلمات قابل بیان نیست.

پژوهش ها بیانگر آن است که در مقابل هر خودکشی منجر به مرگ، تقریبًا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ اقدام به خودکشی وجود دارد و عیار خودکشی در محدوده ۱۲ ماه پس از خودزنی، حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از جمعیت عادی است و همچنین میزان اقدام به خودکشی بین ۸ تا ۱۰ برابر بیشتر از مرگ ناشی از خودکشی اعلام شده است.

 

تعداد صفحات: ۱۷

فایل: Word قابل ویرایش

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق علت خودکشی و خودزنی بین سربازان محصول را خریداری و دانلود نمائید…

تشکر از خریدتان