دانلود سه ۳ فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرمموضوعات مدنی اعسار صدورحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده کلاسه شماره شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان صدورحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ونیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اعسار از پرداخت محکوم بهدانلود سه 3 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرمموضوعات مدنی اعسار صدورحكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در پرونده كلاسه شماره شعبه دادگاه عمومي نام شهرستان صدورحكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ونيز محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ اعسار از پرداخت محكوم به  و تقاضاي تقسيط آن   قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)3 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست. براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.  1- صدورحكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در پرونده كلاسه شماره       شعبه       دادگاه عمومي ” نام شهرستان ” نظر به اينكه متعاقب تقديم دادخواست شماره       به طرفيت آقاي/خانم       و تعيين ميزان هزينة دادرسي متعلقه، مواجه با فقدان تمكنم در پرداخت هزينة دادرسي لازمه شده‌ام. با توجه به اينكه به جهت مشكلات متعدد/عدم دسترسی به اموالم در حال حاضر توان م …