دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مفهوم مدرسه هوشمند


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مفهوم مدرسه هوشمند 50اسلاید چکيده محتواي فايل:   مفهوم مدرسه هوشمند فهرست: •تعريف مدرسه هوشمند  •اهداف مدرسه هوشمند  •ويژگيهاي اركان مدرسه هوشمند   •انواع ارزشيابي  •مديريت مدارس هاركان مدرسه هوشمند •معلمان مدارس هوشمند •كاركنان اداري مدارس هوشمند  •اوليا دانش آموزان در مدارس هوشمند •محتواي الكترونيكي         تعريف مفهومي: مدرسه هوشمند مدرسه اي است كه جهت ايجاد محيط ياددهي – يادگيري و بهبود نظام مديريتي مدرسه و تربيت دانش آموزان پژوهنده طراحي شده است. تعريف: مدرسه هوشمند مدرسه فيزيكي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فناوري رايانه و شبكه مي باشد و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند است. اهداف:  رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهني، جسمي، عاطفي و رواني(  ارتقاء تواناييها و قابليتهاي فردي.  تربيت نيروي انساني متفكر و آشنا به فناوري.  افزايش مشاركت مردمي. راهبردها …