دانلود پاورپوینت پیرامون ترانسفورماتور های الکتریکیElectrical transformer


دانلود پاورپوينت پيرامون ترانسفورماتورهاي الكتريكيElectrical transformer 40اسلاید چکيده محتواي فايل: تعاریف شار يا فلوي مغناطيسي : مجموعه خطوط مغناطيسي که از سطحي محدود مي گذرد. چگالي فلوي مغناطيسي (ميدان مغناطيسي ): ميزان فلو در واحد سطح نيروي محرکه مغناطيسي : به نيروي مغناطيسي که سبب توليد شار در ميدان مغناطيسي مي شود   اصول کار ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسيله اي است که : توان الکتريکي را از يک مدار به مدار ديگر منتقل ميکند.(با سطح ولتاژ متفاوت ) اين کار را بدون هيچ تغييري در فرکانس انجام مي دهد . اين عمل را با القاء الکترومغناطيسي انجام مي دهد . دو مدار الکتريکي آن مورد تاثير متقابل يکديگر قرار مي گيرند .   ترانس نوع هسته اي در ترانسهاي نوع هسته اي سيم پيچ ها قسمت قابل توجهي از هسته را فرا ميگيرند .   ترانس نوع زرهي در ترانس نوع زرهي (جداره اي)مقدار زيادي از سيم پيچ توسط هسته احاطه مي شود . استحکام نسبي بيشتر هسته وزن واندازه کمتر در هر KVA نامي تلفات آهني کمتر در چگالي شار بيشتر     توجه : قيمت عامل انتخاب ساختار نوع هسته …