دانلود پاورپوینت پیرامون مدیریت کیفیت آب Water Quality Management


دانلود پاورپوينت پيرامون مديريت كيفيت آب  Water Quality Management 28اسلاید چکيده محتواي فايل: مديريت كيفيت آب Water Quality Management     کیفیت آب مقدمه مقدمه     دسترسي به يك منبع آب از ديدگاه كمي و كيفي براي حيات انسان ضروري است . بطوريكه حتي انسانهاي نخستين نيز به اهميت آب از نقطه نظر كمي واقف بوده اند. به همين دليل تمدن ها ي قديم در سرزمينهاي مجاور منابع آب كه قادر به رفع نيازهاي كشاورزي، حمل و نقل و ت أ مين آب آشاميدني بودند، گسترش پيدا كرد .   در اين رابطه درك اهميت كيفي آب بسيار كند تر از اهميت كمي آب بوده است. انسانهاي اوليه تنها از طريق حواس فيزيكي نظ ي ر بينايي، ‌ چشايي و بويايي كيفيت آب را مي سنجيدند. و تا زماني كه علوم بيولوژي، شيمي و پزشكي توسعه نيافته بود ، روشهايي براي تعيين كيفيت آب و تشخيص اثرات آن بر روي سلامت انسان ابداع نگرديده بود.   بطور كلي مصرف كنندگان در تعيين كيفيت آب آشاميدني ، بر حواس ظاهري خود متكي هستند. ناخالص ي هاي  موجود در آب ممكن است پارامترهاي ظاهري و فيزيكي آب ( رنگ …