دانلود پاورپوینت پیرامون مفهوم اندیکاتریکس


دانلود پاورپوينت پيرامون مفهوم انديکاتريکس   32اسلاید همراه باشکل تصویر چکيده محتواي فايل: مفهوم انديکاتريکس شکلی هندسي هستند که مبين بزرگی ضريب شکست و جهت ارتعاش نور عبوری در هر نقطه در داخل بلور می باشد. بيضی هست که در آن اندازه بردارها از مرکز بيضی تا سطح آن مبين بزرگی و جهت ارتعاش نور عبوری در آن نقطه خاص می باشد.   انديکاتريکس بلورهای انيزوتروپ انديکاتريکس در بلورهاي يک محوری    يک جسم بيضوي دوار است که محور نوري، محور چرخشي آن است.  دو ضريب شکست اصلي ω و  ε بر دو محور اصليx  و z منطبق است که به ترتيب پرتوهای نور عادی و غيرعادی بلورند.   انديکاتريکس بلورهاي يک محوري مثبت —اگر ضريب شکست نور غير عادي بزرگتر از ضريب شکست نور عادي باشد، ضريب شکست نور غير عادي منطبق بر محور نوري است و بر بزرگترين ضريب شکست ايندکاتريکس منطبق می باشد. —در نتيجه در جهت محورz قرار مي گيرد در چنين حالتي بلور يک محوري مثبت و شکل حاصل بيضوي دوار کشيده مي باشد. اندةيکاتريکس بلورهای يک محوری منفی اگر ضريب شکست نور عادي کوچکتر از نور غير …