دانلود پاورپوینت پستان – ۱۵ اسلاید          FNA- بعد از تشخیص ضایعه از طریق مامو گرافی ، اولترا سونو گرافی یا لمس مورد استفاده قرار می گیرد . Stereotactic biopsy- – یک  پروسیجر سر پایی است که برای ضایعات غیر قابل لمس کشف شده در مامو گرافی مورد استفاده قرار می گیرد – بیمار روی یک تخت مخصوص بر روی شکم می خوابد سپس با استفاده از کامپیوتر محل ضایعه تعییین می شود  در مرحله بعد یک ماده بیحسی موضعی در محل ورود سوزن در پستان  تزریق می شود و در نفوذ بافتی برای آزمایشات آسیب شناسی تهیه می شود . این تکنیک بیمار را از انجام بیوپسی  جراحی در امان  می دارد .         …