دانلود پاورپوینت (ppt) بررسی مطالعات کالبدی شهر شیراز ۵۳ اسلاید•هسته ی اولیه: • •بنیان شیراز در جلگه ای به همین نامر در سال 74 هـ. ق در محدوده باقت قدیم شیراز بوده است که رشد ارگانیک و تدریجی  خود را با توجه به استعداد ها و قابلیت  های سیاسی تعلیمی  جغرافیایی، اقتصادی و اجنماعی در دورانهای بعد ادامه داد این شهر در چهار دوره تاریخی به عنوان پایتخت ایران انتخاب شده است و سلسله های صفاریان، دیلمیان ال بویه، اتابکان، صفویه، زندیه، قاجاریه و بعلوک را تاکنون پشت سر گذاشته است •  •نخستین مرحله : • •نخستین صورت شکل گیرکی ساختار شهر به دوره رونقی انا در زمان الا بویه در قرن چهارم هجزی مربوط می شود. بیشتری از این دوره مسجد جامع عتیق احداث شدہ بود و بازار شهر کنار  تا دروازہ استخر امتدادداشت. در زمان عضد الدوله دیلمی ال بویه عناصر شھری درمسیر قنات عضدی استقرار یافتند، ابنیه حکومت وی در غربی و عناصر مذهبی وی در شرقی محور بازار فرار گرفت. این الگو به شکلی گیری و گسترش استخوان بندی ، شهر در دوره های بعدی نیز جهت داد، •  •مرحله ی دوم : • •مرحله دوم  تاریخ …