دانلود پاورپوینت (ppt) مبحث نور مقررات ملی ساختمان (۷۱اسلاید)تبصره: درصورتی که پلاک شمالی بصورت یک قطعه ی مالکیت با ابعاد مختلف و اشکال هندسی نامنظم باشد میتوان 40%طول قطعه ی شمالی رابراساس مساحت پلاک محکاسبه کرد . موارد استثنا: الف) ارتفاع پایه مجاز برای ساختمان های قدیمی و تفکیکی مربوط به قبل ازسال 1367با کاربری مسکونی مشروط به رعایت ارتفاع وسطح اشغال مجاز وکد ارتفاعی در طرح بازنگری _طرح تفضیلی به میزان دو طبقه روی پیلوت (10.5متر) بدون الزام رعایت 40% طول پلاک شمالی ورعایت تبصره های زیر بلامانع است. …