دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس فرمتdoc


دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس 8صفحه چکيده محتواي فايل:   پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (1977) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت ، این پرسشنامه را ساخته است. سوالات پرسشنامه به صورت جملات ناتمام بیان شده است . و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است . جهت یکسان سازی ارزش سوالات برای هر 29 سوال پرسشنامه 4 گزینه نوشته شد. این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود. شیوه نمره گذاری نمره گذاری پرسشنامه با توجه به ویژگیهای 9 گانه که سوالات براساس آن ها تهیه شده است، انجام می گیرد. بعضی از سوالات به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است. در سوالات شماره 4، 1، 9، 10، 14، 15، 16، 20، 23، 27، 28، 29 به الف1، به ب 2، به جیم 3، و دال 4 و در سوالات شماره 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 21، 2 …