در و پنجره ساختمان ۲۰ ص

در و پنجره ساختمان ۲۰ ص

در و پنجره ساختمان 20 ص

در و پنجره ساختمان ۲۰ ص

نام فایل : در و پنجره ساختمان ۲۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۷
حجم : ۶۳ کیلوبایت
نام استاد: سرکار خانم سیمین لطفیموضوع :در و پنجرهگردآورندگان : ندا روحانی ، منصوره دایی ،تکتم شریف ،مهسا میرزاییزمستان ۸۳در: به طور کلی از ساختمان گفته می شود که با بازو و بسته شدن فضاهای داخلی و خارجی رابه هم مربوط می نامید .ودر بعضی از مولرد نیز عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید. وظیفه اولیه در ایجاد امکان دسترسی است و از جمله مقاومت و پایداری –…

در و پنجره ساختمان 20 ص

در و پنجره ساختمان ۲۰ ص

نام فایل : در و پنجره ساختمان ۲۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۷
حجم : ۶۳ کیلوبایت
نام استاد: سرکار خانم سیمین لطفیموضوع :در و پنجرهگردآورندگان : ندا روحانی ، منصوره دایی ،تکتم شریف ،مهسا میرزاییزمستان ۸۳در: به طور کلی از ساختمان گفته می شود که با بازو و بسته شدن فضاهای داخلی و خارجی رابه هم مربوط می نامید .ودر بعضی از مولرد نیز عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید. وظیفه اولیه در ایجاد امکان دسترسی است و از جمله مقاومت و پایداری –…

در و پنجره ساختمان 20 ص

در و پنجره ساختمان ۲۰ ص

نام فایل : در و پنجره ساختمان ۲۰ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۷
حجم : ۶۳ کیلوبایت
نام استاد: سرکار خانم سیمین لطفیموضوع :در و پنجرهگردآورندگان : ندا روحانی ، منصوره دایی ،تکتم شریف ،مهسا میرزاییزمستان ۸۳در: به طور کلی از ساختمان گفته می شود که با بازو و بسته شدن فضاهای داخلی و خارجی رابه هم مربوط می نامید .ودر بعضی از مولرد نیز عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید. وظیفه اولیه در ایجاد امکان دسترسی است و از جمله مقاومت و پایداری –…

سایر رشته های فنی مهندسی