راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

 
« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی»
 
اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
 
 
عنوان مستندات تجربیات مدون :
راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان
 
 
 
 
 
 
تجــربه مدیریتی من در ســال ۹۲-۹۳
راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجار
دانش…

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

 
« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی»
 
اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
 
 
عنوان مستندات تجربیات مدون :
راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان
 
 
 
 
 
 
تجــربه مدیریتی من در ســال ۹۲-۹۳
راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجار
دانش…

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

 
« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی»
 
اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
 
 
عنوان مستندات تجربیات مدون :
راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان
 
 
 
 
 
 
تجــربه مدیریتی من در ســال ۹۲-۹۳
راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجار
دانش…

پزشکی عمومی