راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

شناسه محصول: fbd24deddb3c دسته:

توضیحات

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

 
یکـی از تجــربیات مدیریتی من در ســال ۹۲-۹۱
راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقدیـم
تقدیمبههمهمعلمانعزیزکهدرعرصهعلمودانش
تلاشوکوشش می کنند
 
 
 
 
 
 
 
تقـدیر
 
ازهمهکسانیکهدراینپژوهشمرا یاری کردهاند
تقدیروتشکر…

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

 
یکـی از تجــربیات مدیریتی من در ســال ۹۲-۹۱
راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقدیـم
تقدیمبههمهمعلمانعزیزکهدرعرصهعلمودانش
تلاشوکوشش می کنند
 
 
 
 
 
 
 
تقـدیر
 
ازهمهکسانیکهدراینپژوهشمرا یاری کردهاند
تقدیروتشکر…

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

 
یکـی از تجــربیات مدیریتی من در ســال ۹۲-۹۱
راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقدیـم
تقدیمبههمهمعلمانعزیزکهدرعرصهعلمودانش
تلاشوکوشش می کنند
 
 
 
 
 
 
 
تقـدیر
 
ازهمهکسانیکهدراینپژوهشمرا یاری کردهاند
تقدیروتشکر…

آموزش و پرورش