رمان Calibansً War

توضیحات

رمان Calibansً War

رمان Calibansً War

رمان Calibansً War

دومین کتاب از سری کتاب های The Expanse که در سال ۲۰۱۲ تویط کوری نوشته شد و مانند کتاب اول فروش فوق العاده ای در سراسر دنیا داشت.
در منظومه شمسی ، یک نظامی مریخی درحال تماشای کشته شدن تمام افرادش به دست هیولای قدرتمند می باشد. در زمین، یک سیاستمدار سطح بالا مبارزه می کند تا از جنگ بین جلوگیری کند. و در زهره، یک protomolecule بیگانه سیاره را اشغال کرده است، تغییرات عظیم، مرموز و تهدید به گسترش در منظومه شمسی در حال وقوع است.
«گستره» در عین حال که یک…

رمان Calibansً War

رمان Calibansً War

دومین کتاب از سری کتاب های The Expanse که در سال ۲۰۱۲ تویط کوری نوشته شد و مانند کتاب اول فروش فوق العاده ای در سراسر دنیا داشت.
در منظومه شمسی ، یک نظامی مریخی درحال تماشای کشته شدن تمام افرادش به دست هیولای قدرتمند می باشد. در زمین، یک سیاستمدار سطح بالا مبارزه می کند تا از جنگ بین جلوگیری کند. و در زهره، یک protomolecule بیگانه سیاره را اشغال کرده است، تغییرات عظیم، مرموز و تهدید به گسترش در منظومه شمسی در حال وقوع است.
«گستره» در عین حال که یک…

رمان Calibansً War

رمان Calibansً War

دومین کتاب از سری کتاب های The Expanse که در سال ۲۰۱۲ تویط کوری نوشته شد و مانند کتاب اول فروش فوق العاده ای در سراسر دنیا داشت.
در منظومه شمسی ، یک نظامی مریخی درحال تماشای کشته شدن تمام افرادش به دست هیولای قدرتمند می باشد. در زمین، یک سیاستمدار سطح بالا مبارزه می کند تا از جنگ بین جلوگیری کند. و در زهره، یک protomolecule بیگانه سیاره را اشغال کرده است، تغییرات عظیم، مرموز و تهدید به گسترش در منظومه شمسی در حال وقوع است.
«گستره» در عین حال که یک…

داستان

رمان Calibansً War,دانلود رمان Calibansً War,خرید رمان Calibansً War,رمان جنگ کالیبانها,دانلود رمان جنگ کالیبانها,خرید رمان جنگ کالیبانها,کتابهای جیمز کوری