روشهای تدریس انشای دوم دبستان


بخشی از متن:   1- مقدمه موضوع انشا انگيزه است وگرايش به نوشتن انگيزشي است كه در پي آن پديد مي آيد منظور از توجه تمركز حواس فراگير   است به روي يك موضوع وناديده گرفتن موقتي مطالب ديگر. ومطالب را زياد آوري باز آوردن اراك گذشته به صحنه ي روشن ذهن است   چنانچه اين يادآؤري بر اساس نظر و طبقه بندي صورت گيرد، گويند كه نويسنده نوشته را سازمان داده است ودر پايان هر از آن جا كه يادگيري عبارت فرايند حل مسئله است چنان چه دانش آموز بتواند با استفاده از روش هاي فوق پاسخ مناسب به مسئله (موضوع) انشا بدهد به خوبي مي تواند از روند حل   مسئله در نوشتن انشا بهره مند شود . ساعت انشا زمينه مناسبي براي بيان تفكر خلاق است . تفكر خلاق (عبارتند از دخل وتصرف كردن در صورت هاي ذهني خود يعني آن چه قبلا درك كرده ايم ) به وجود آوردن تصاويربديع وپديده هاي نو با اين توضيح نويسنده معتقد   است پس از طراح موضوع ، سوال ها در ارتباط با موضوع طرح شود وبه ترتيب از كلي به جزيي ، آن گاه فرايند نوشتن آغاز مي شود به اين ترتيب به مرور شاهد تغيير ساختار فكر از قالبي (همگرا ) به پويا( واگرا) خواهيم …