روش های ابتکاری در آموزش جمله سازی


روش های ابتکاری در آموزش جمله سازی بخشی از متن: 1-مقدمه در ابتدای دوره ی دبستان که هدف اصلی آن آموزش خواندن و نوشتن فارسی پایه است، در کنار درس های فارسی(خواندن) و املا ، درسی به نام «جمله نویسی» وجود دارد. هدف از ارایه ی این درس ایجاد توانایی اولیه ی نوشتن فعال در دانش آموزان است. در جمله سازی است که دانش آموزان می نوانند نخستین تجربیات خلاقیت نوشتاری را کسب کنند ، با عنوان جمله های خبری ، پرسشی ، امری ، تعجبی آشنا شوند ، جایگاه انواع مقوله های صرفی مثل : گروه اسمی ، ضمایر و … را در ساخت جمله بیاموزند و قواعد نحوی موجود در زبان فارسی را به طور غیر مستقیم تجربه کنند. مقطع ابتدايي زير بناي مقاطع ديگر تحصيلي مي باشد و در مقطع ابتدايي نيز پايه اول اساس پايه هاي ديگر مي باشد و هر چقدر دانش آموزان در اين پايه بهتر آموزش ببينند در پايه هاي ديگر راحت تر هستند و بالعکس ; در پايه اول دو درس رياضي و فارسي ( قرائت فارسي و املاي فارسي کليدي هستند و بيشترين ساعات به اين دو درس اختصاص مي يابد و از بين دو درس ذکر شده درس فارسي از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. به طوري که بدون ياد …