سازمان جهانی کار

شناسه محصول: c022f604191c دسته:

توضیحات

سازمان جهانی کار

سازمان جهانی کار

فهرست مطالب : عنوان :                                                                      صفحه : مقدمه ………………………………………………………………….۱              ورد تعداد۲۲           سازمان بین‌المللی کار در تاریخ اجتماعی ………………………………….. ۸ ساختار سازمان بین‌المللی کار (۴) ………………………………… ۱۲ نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار ……………………………… ۱۶ کمیسیون بررسی استانداردها ……………………………………………… ۲۰ سا …

سازمان جهانی کار

فهرست مطالب : عنوان :                                                                      صفحه : مقدمه ………………………………………………………………….۱              ورد تعداد۲۲           سازمان بین‌المللی کار در تاریخ اجتماعی ………………………………….. ۸ ساختار سازمان بین‌المللی کار (۴) ………………………………… ۱۲ نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار ……………………………… ۱۶ کمیسیون بررسی استانداردها ……………………………………………… ۲۰ سا …

سازمان جهانی کار

فهرست مطالب : عنوان :                                                                      صفحه : مقدمه ………………………………………………………………….۱              ورد تعداد۲۲           سازمان بین‌المللی کار در تاریخ اجتماعی ………………………………….. ۸ ساختار سازمان بین‌المللی کار (۴) ………………………………… ۱۲ نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار ……………………………… ۱۶ کمیسیون بررسی استانداردها ……………………………………………… ۲۰ سا …

علوم انسانی