سرمایه فکری راهبردی نوین در ایجاد مزیت رقابتی سازمانها


چکیده امروزه دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمان متجلی می شود و نقش فزاینده ای در خلق مزیت های رقابتی پایدار ایفا می کند. هدف اصلی از نگارش این مقاله، تبیین مفهوم قابلیت سرمایه فکری در ایچاد نوآوری و در نتیجه مزیت رقابتی  می باشد.بدین منظور به بررسی رابطه مزیت رقابتی و سرمایه فکری براساس دیدگاه آدکاک (Adcock) پرداخته شده که در این رویکرد خاستگاه های مزیت رقابتی در حوزه های منابع انسانی، سازمانی و مجازی مورد بحث قرار گرفته است.همچنین با توجه به  رویکرد سیستمی سرمایه فکری به بررسی ارتباط مدیریت دانش ، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی پرداخته شده است.در پایان به اهمیت نقش سرمایه های فکری به عنوان قابلیتی در ایجاد مزیت رقابتی تاکید خواهد شد.   واژگان کلیدی:سرمایه فکری، مزیت رقابتی، راهبرد …