نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات سيستم‌هاي چند رسانه‌اي دانشگاه پيام نور

سوالات سيستم‌هاي چند رسانه‌اي پيام نور

عنوان درس: سيستم هاي چند رسانه اي ، محيطهاي چند رسانه‌اي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای دانشگاه پیام نور

سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای پیام نور

عنوان درس: سیستم های چند رسانه ای ، محیطهای چند رسانه‌ای

کد درس: ۱۳۱۱۰۰۳ – ۱۱۱۵۱۵۴

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی فناوری اطلاعات – سیستمهای چند رسانه ای ، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ، مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۰۳ ، – ۱۱۱۵۱۵۴

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای پیام نور

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات سیستم‌های چند رسانه‌ای دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان