نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

سوالات مديريت و كنترل پروژه‌هاي فناوري پيام نور

دانلود نمونه سوالات مديريت و كنترل پروژه‌هاي فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور

عنوان درس: مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات ، مديريت پروژه‌هاي نرم افزاري ، مديريت و كنترل پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری پیام نور

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

عنوان درس: مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات ، مدیریت پروژه‌های نرم افزاری ، مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات

کد درس: ۱۱۱۵۰۵۴ – ۱۱۱۹۰۰۸ – ۱۵۱۲۰۰۱

رشته تحصیلی/ کد درس: مدیریت فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۰۵۴ – ، علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۹۰۰۸ – ، کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعات ، مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۵۱۲۰۰۱

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

لطفاً‌ جهت دانلود سوالات مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان