شهرهای-دیجیتالی

شهرهای-دیجیتالی

شهرهای-دیجیتالی

شهرهای-دیجیتالی

نام فایل : شهرهای-دیجیتالی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۵۶ کیلوبایت
مفهوم شهرهای دیجیتالی، ساختن صحنه ای است که در آن، مردم جوامع ناحیه ای می توانند به تبادل و مشارکت در دانش، تجربه و علایق متقابل بپردازند. (شهرهای دیجیتالی اطلاعات شهری را (چه دسترسی پذیر و چه در زمان واقعی) جمع آوری می کنند و فضاهای عمومی در اینترنت برای مردم که از این شهرها بازدید می کنند یا در آنها زندگی می کنند، ایجاد می کنند شهرهای دیجیتالی در حال گسترش در تمام…

شهرهای-دیجیتالی

شهرهای-دیجیتالی

نام فایل : شهرهای-دیجیتالی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۵۶ کیلوبایت
مفهوم شهرهای دیجیتالی، ساختن صحنه ای است که در آن، مردم جوامع ناحیه ای می توانند به تبادل و مشارکت در دانش، تجربه و علایق متقابل بپردازند. (شهرهای دیجیتالی اطلاعات شهری را (چه دسترسی پذیر و چه در زمان واقعی) جمع آوری می کنند و فضاهای عمومی در اینترنت برای مردم که از این شهرها بازدید می کنند یا در آنها زندگی می کنند، ایجاد می کنند شهرهای دیجیتالی در حال گسترش در تمام…

شهرهای-دیجیتالی

شهرهای-دیجیتالی

نام فایل : شهرهای-دیجیتالی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹
حجم : ۵۶ کیلوبایت
مفهوم شهرهای دیجیتالی، ساختن صحنه ای است که در آن، مردم جوامع ناحیه ای می توانند به تبادل و مشارکت در دانش، تجربه و علایق متقابل بپردازند. (شهرهای دیجیتالی اطلاعات شهری را (چه دسترسی پذیر و چه در زمان واقعی) جمع آوری می کنند و فضاهای عمومی در اینترنت برای مردم که از این شهرها بازدید می کنند یا در آنها زندگی می کنند، ایجاد می کنند شهرهای دیجیتالی در حال گسترش در تمام…

سایر رشته های فنی مهندسی