طرح لایه باز انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

توضیحات

طرح لایه باز انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

طرح لایه باز  انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

طرح لایه باز انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

طرح لایه باز آیین نامه تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان
ابعاد پیش فرض استندی  2×90
 
با توجه به نزدیکی به فصل امتحانات، آیین نامه مربوط به انواع تخلفات و نحوه برخورد با دانش آموزان و داوطلبان آزاد متخلف در امتحانات، به اطلاع دانش آموزان می رسد. امید است که شاهد هیچگونه تخلفی در ایام امتحانات نباشیم….

طرح لایه باز  انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

طرح لایه باز انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

طرح لایه باز آیین نامه تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان
ابعاد پیش فرض استندی  2×90
 
با توجه به نزدیکی به فصل امتحانات، آیین نامه مربوط به انواع تخلفات و نحوه برخورد با دانش آموزان و داوطلبان آزاد متخلف در امتحانات، به اطلاع دانش آموزان می رسد. امید است که شاهد هیچگونه تخلفی در ایام امتحانات نباشیم….

طرح لایه باز  انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

طرح لایه باز انواع تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان

طرح لایه باز آیین نامه تخلفات امتحانی و نحوه برخورد با دانش آموزان
ابعاد پیش فرض استندی  2×90
 
با توجه به نزدیکی به فصل امتحانات، آیین نامه مربوط به انواع تخلفات و نحوه برخورد با دانش آموزان و داوطلبان آزاد متخلف در امتحانات، به اطلاع دانش آموزان می رسد. امید است که شاهد هیچگونه تخلفی در ایام امتحانات نباشیم….

چاپ و تبلیغات

تخلفات امتحانی,طرح,انضباط,بنر,استندی,لایه باز