فایل فلش مخصوص گوشی T401این فایل تهیه شده توسط خودم انجام شده صدرصد سالم رایت با ولکانو بعد از رایت حتما فرمت شود  نوع    CPU SC6531   …