مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

شناسه محصول: 7abab9af0b4a دسته:

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

۵۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۱-۲-پیش در آمد. ۱۴
۲-۲-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. ۱۵
۲-۳-تعریف رضایت‌مندی زناشویی.. ۱۶
۲-۴-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. ۱۹
۲-۵-ویزگی زوج های سالم :۲۰
۲-۵-۱-زوج های سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. ۲۰
۲-۵-۲- هشت معیار موفقیت زناشویی.. ۲۱
۲-۶-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. ۲۱
۲-۶-۱-السون و فاورز (۱۹۸۹) زوجین را شامل چند نوع می داند:۲۱
۲-۶-۲- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:۲۲
۲-۶-۳- نیوفان (۱۹۹۴) عوامل زیر…

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

۵۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۱-۲-پیش در آمد. ۱۴
۲-۲-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. ۱۵
۲-۳-تعریف رضایت‌مندی زناشویی.. ۱۶
۲-۴-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. ۱۹
۲-۵-ویزگی زوج های سالم :۲۰
۲-۵-۱-زوج های سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. ۲۰
۲-۵-۲- هشت معیار موفقیت زناشویی.. ۲۱
۲-۶-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. ۲۱
۲-۶-۱-السون و فاورز (۱۹۸۹) زوجین را شامل چند نوع می داند:۲۱
۲-۶-۲- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:۲۲
۲-۶-۳- نیوفان (۱۹۹۴) عوامل زیر…

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

۵۶ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۱-۲-پیش در آمد. ۱۴
۲-۲-تاریخچه رضایتمندی زناشوی.. ۱۵
۲-۳-تعریف رضایت‌مندی زناشویی.. ۱۶
۲-۴-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان. ۱۹
۲-۵-ویزگی زوج های سالم :۲۰
۲-۵-۱-زوج های سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. ۲۰
۲-۵-۲- هشت معیار موفقیت زناشویی.. ۲۱
۲-۶-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. ۲۱
۲-۶-۱-السون و فاورز (۱۹۸۹) زوجین را شامل چند نوع می داند:۲۱
۲-۶-۲- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:۲۲
۲-۶-۳- نیوفان (۱۹۹۴) عوامل زیر…

روان شناسی