مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

شناسه محصول: fc343a565164 دسته:

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

۶۵ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۲- مقدمه. ۱۱
۲-۱- بخش اول: خود تنظیمی. ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم خود تنظیمی. ۱۱
۲-۱-۲-یادگیری خودتنظیمی بندورا۱۴
۲-۱-۳-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ. ۱۵
۲-۱-۴- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی. ۱۹
۲-۱-۵-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی. ۲۱
۲-۱-۶-۱-موقعیت تصویرسازی. ۲۱
۲-۱-۵-۲- نقش‌ها۲۳
۲-۱-۶- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی. ۲۳
۲-۱-۷-ابعاد یادگیری خود تنظیم. ۲۶
۲-۱-۸-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌26
۲-۱-۹- الگوهای…

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

۶۵ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۲- مقدمه. ۱۱
۲-۱- بخش اول: خود تنظیمی. ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم خود تنظیمی. ۱۱
۲-۱-۲-یادگیری خودتنظیمی بندورا۱۴
۲-۱-۳-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ. ۱۵
۲-۱-۴- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی. ۱۹
۲-۱-۵-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی. ۲۱
۲-۱-۶-۱-موقعیت تصویرسازی. ۲۱
۲-۱-۵-۲- نقش‌ها۲۳
۲-۱-۶- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی. ۲۳
۲-۱-۷-ابعاد یادگیری خود تنظیم. ۲۶
۲-۱-۸-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌26
۲-۱-۹- الگوهای…

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

۶۵ صفحه
بصورت فایل ورد
همراه با منابع کامل
۲- مقدمه. ۱۱
۲-۱- بخش اول: خود تنظیمی. ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم خود تنظیمی. ۱۱
۲-۱-۲-یادگیری خودتنظیمی بندورا۱۴
۲-۱-۳-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ. ۱۵
۲-۱-۴- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی. ۱۹
۲-۱-۵-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی. ۲۱
۲-۱-۶-۱-موقعیت تصویرسازی. ۲۱
۲-۱-۵-۲- نقش‌ها۲۳
۲-۱-۶- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی. ۲۳
۲-۱-۷-ابعاد یادگیری خود تنظیم. ۲۶
۲-۱-۸-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌26
۲-۱-۹- الگوهای…

روان شناسی