منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

شناسه محصول: b90c3c20901a دسته:

توضیحات

منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

نام فایل : منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲
حجم : ۳۰ کیلوبایت
۱- اگر هر دو مساوی باشند ۱- باید توقف کرد ۱- تخییر استمراری ۲- در انتخاب یکی حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم ۲- تخییر بدوی زیرا ۱- روایت جنین دلاتی دارد . ۲-در غیر این صورت مخالفت عملیه یا التزامیه پیش میاید . ۲- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد ۱- مخیر هستیم ۲- عمل به ترجیح بهتر است . ۳- باید به ترجیح عمل کرد ۱- به مرجحات به ترتیبی که در ( نظر مشهور) و…

منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

نام فایل : منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲
حجم : ۳۰ کیلوبایت
۱- اگر هر دو مساوی باشند ۱- باید توقف کرد ۱- تخییر استمراری ۲- در انتخاب یکی حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم ۲- تخییر بدوی زیرا ۱- روایت جنین دلاتی دارد . ۲-در غیر این صورت مخالفت عملیه یا التزامیه پیش میاید . ۲- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد ۱- مخیر هستیم ۲- عمل به ترجیح بهتر است . ۳- باید به ترجیح عمل کرد ۱- به مرجحات به ترتیبی که در ( نظر مشهور) و…

منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر

نام فایل : منابع-استنباط-احکام-.-آقای-رنجبر
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲
حجم : ۳۰ کیلوبایت
۱- اگر هر دو مساوی باشند ۱- باید توقف کرد ۱- تخییر استمراری ۲- در انتخاب یکی حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم ۲- تخییر بدوی زیرا ۱- روایت جنین دلاتی دارد . ۲-در غیر این صورت مخالفت عملیه یا التزامیه پیش میاید . ۲- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد ۱- مخیر هستیم ۲- عمل به ترجیح بهتر است . ۳- باید به ترجیح عمل کرد ۱- به مرجحات به ترتیبی که در ( نظر مشهور) و…

سایر رشته های فنی مهندسی