منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

شناسه محصول: b7fcd41f2de4 دسته:

توضیحات

منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

نام فایل : منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱
حجم : ۲۹ کیلوبایت
منابع کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی۱- تئوریهای مدیریتالف) منابع اصلی :مبانی سازمان و مدیریت؛دکتر رضائیان؛ نشرسمتمدیریت عمومی؛دکتر الوانی؛نشر نیتئوری سازمان؛رابینز،ترجمه الوانی؛نشر صفار یا اشراقیرفتار سازمانی؛دکتر رضائیان؛ نشرسمتمبانی فلسفی و تئوریهای رهبری؛دکتر افجه؛نشر سمتمبانی رفتار سازمانی؛رابینز،ترجمه پارسائیان و اعرابی؛نشر دفتر…

منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

نام فایل : منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱
حجم : ۲۹ کیلوبایت
منابع کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی۱- تئوریهای مدیریتالف) منابع اصلی :مبانی سازمان و مدیریت؛دکتر رضائیان؛ نشرسمتمدیریت عمومی؛دکتر الوانی؛نشر نیتئوری سازمان؛رابینز،ترجمه الوانی؛نشر صفار یا اشراقیرفتار سازمانی؛دکتر رضائیان؛ نشرسمتمبانی فلسفی و تئوریهای رهبری؛دکتر افجه؛نشر سمتمبانی رفتار سازمانی؛رابینز،ترجمه پارسائیان و اعرابی؛نشر دفتر…

منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی

نام فایل : منابع-کارشناسی-ارشد-مدیریت-اجرائی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱
حجم : ۲۹ کیلوبایت
منابع کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی۱- تئوریهای مدیریتالف) منابع اصلی :مبانی سازمان و مدیریت؛دکتر رضائیان؛ نشرسمتمدیریت عمومی؛دکتر الوانی؛نشر نیتئوری سازمان؛رابینز،ترجمه الوانی؛نشر صفار یا اشراقیرفتار سازمانی؛دکتر رضائیان؛ نشرسمتمبانی فلسفی و تئوریهای رهبری؛دکتر افجه؛نشر سمتمبانی رفتار سازمانی؛رابینز،ترجمه پارسائیان و اعرابی؛نشر دفتر…

سایر رشته های فنی مهندسی