مناطق ویژه اقتصادی: آمار، نقش ها و فرصت های سرمایه گذاریSpecial Economic Zone :Facts, Roles, and Opportunities of Investment


فايل اصلي مقاله به همراه ترجمه و مقالات رفرنس مناطق ويژه اقتصادي: آمار، نقش ها و فرصت هاي سرمايه گذاري Special Economic Zone :Facts, Roles, and Opportunities of Investment چكيده اين مقاله يك بازنگري عميق از كل مناطق ويژه اقتصادي سراسر جهان انجام ميدهد. هدف، ارائه خلاصه اي از اهداف ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جهت ارتقاؤ رفاه كشور مي باشد. انواع مختلفي از مناطق ويژه اقتصادي وجود دارد كه بسته به اهداف مناطق، زيرساخت ها و سياست هاي كشور و موقعيت جغرافيايي متفاوت مي باشند. در اين مقاله، 6 نوع از مناطق ويژه اقتصادي معرفي شده اند كه عبارتند از: 1- منطقه آزاد تجاري 2- منطقه پردازش صادرات 3- منطقه سرمايه گذاري 4- كارخانه هاي واحد (پارك ها) 5- بنادر آزاد و 6- منطقه ويژه . پس از معرفي اين 6 نوع منطقه ويژه، به معرفي سه كشور پيشرو در مديريت مناطق ويژه اقتصادي پرداخته شده است كه اين سه كشور عبارتند از: 1- ايالت متحده آمريكا پيشگام در ايجاد مناطق ويژه اقتصادي 2- شهر شنژن چين به عنوان موفق ترين مدل منطقه ويژه اقتصادي و 3- هند به عنوان بزرگترين منطقه ويژه اقتصادي در جهان. مطالعات انجام شده نشان مي دهد ك …