نفقه-۴۱-ص

نفقه-۴۱-ص

نفقه-41-ص

نفقه-۴۱-ص

نام فایل : نفقه-۴۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۱۶۳ کیلوبایت
گفتار اول- تعریف نفقه:بند اول- معنای لغوی نفقه:برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد) مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص ۸۲۸.بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود…

نفقه-41-ص

نفقه-۴۱-ص

نام فایل : نفقه-۴۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۱۶۳ کیلوبایت
گفتار اول- تعریف نفقه:بند اول- معنای لغوی نفقه:برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد) مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص ۸۲۸.بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود…

نفقه-41-ص

نفقه-۴۱-ص

نام فایل : نفقه-۴۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۵
حجم : ۱۶۳ کیلوبایت
گفتار اول- تعریف نفقه:بند اول- معنای لغوی نفقه:برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد) مطبعه کاثولیکیه ، المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص ۸۲۸.بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود…

سایر رشته های فنی مهندسی