نقش مدیریت دانش در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی


بهره‌وری یک مفهوم بسیار کاربردی در صنایع است که از عوامل مختلف و متعددی تأثیر می‌پذیرد؛ اما در حال حاضر مدیریت دانش در سازمان‌ها جز مهم‌ترین و تأثیرگذارترین فاکتورهای مؤثر بر بهره‌وری معرفی می‌گردد. سازمان‌های مبتنی بر مدیریت داتش اساس کار و مهم‌ترین منبع ورودی به سازمان خود را دانش می‌دانند که این دانش در فرآیند سازمانی به خروجی متناسب با مدیریت سازمان و نیز برگرفته از دانش سازمان تبدیل می‌شود. در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی و بهره‌وری کارمندان در حوزه مدیریت دانش می‌پردازیم، سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی و نقش تأثیرگذار مدیریت دانش در ایجاد این دو عامل را بررسی می نمائیم. درنهایت از استرس به‌عنوان یک عامل کاهنده بهره‌وری و انگیزه نیروی انسانی نام می‌بریم و راهکارهایی برای کاهش استرس را ارائه می‌کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت دانش تأثیر فراوان و مثبتی بر فرهنگ‌سازمانی و بهره‌وری کارکنان خواهد داشت. فرمت: ورد تعداد صف …