نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

شناسه محصول: c9504d1edaf8 دسته:

توضیحات

نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده آزمون نئو
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
۱-کنترل اعتبار
۲-محاسبه نمرات
۳-توصیف کلی شخصیت
۴-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
۵-همبسته های شخصیتی
۶-فرضیه های بالینی
۷-ثبات پروفایل
۸-سبک های شخصیتی
 
تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:
عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خود را کنترل…

نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده آزمون نئو
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
۱-کنترل اعتبار
۲-محاسبه نمرات
۳-توصیف کلی شخصیت
۴-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
۵-همبسته های شخصیتی
۶-فرضیه های بالینی
۷-ثبات پروفایل
۸-سبک های شخصیتی
 
تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:
عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خود را کنترل…

نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه انجام شده آزمون نئو) نمونه دوم

نمونه اجرا شده آزمون نئو
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
۱-کنترل اعتبار
۲-محاسبه نمرات
۳-توصیف کلی شخصیت
۴-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
۵-همبسته های شخصیتی
۶-فرضیه های بالینی
۷-ثبات پروفایل
۸-سبک های شخصیتی
 
تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:
عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خود را کنترل…

روان شناسی