نمونه تفسیر آزمون scl90 – نمونه تفسیر scl90

شناسه محصول: ebf0f0467c04 دسته:

توضیحات

نمونه تفسیر آزمون scl90 – نمونه تفسیر scl90

نمونه تفسیر آزمون scl90 - نمونه تفسیر scl90

نمونه تفسیر آزمون scl90 – نمونه تفسیر scl90

 
نمونه گزارش آزمون SCL-90
 
تعداد صفحات: ۷
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
پاسخنامه آزمودنی
جدول محاسبه نمرات SCL90
پروفایل SCL90
الف) شاخص های کلی
شاخص های شدت کلی(GIS):
شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI)
مجموع نشانه های مثبت (PST)
ب) ابعاد نشانه ها (از بیشترین به کمترین)
افسردگی (DEP)
حساسیت بین فردی (I-S)
اضطراب فوبی (PHOB)
اضطراب (ANX)
روان پریشی (PSY)
وسواس فکری – عملی (O-C)
جسمانی کردن (SOM)
اندیشه پردازی پارانوییدی (PAR)
خصومت (HOS)
 
افسردگی…

نمونه تفسیر آزمون scl90 - نمونه تفسیر scl90

نمونه تفسیر آزمون scl90 – نمونه تفسیر scl90

 
نمونه گزارش آزمون SCL-90
 
تعداد صفحات: ۷
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
پاسخنامه آزمودنی
جدول محاسبه نمرات SCL90
پروفایل SCL90
الف) شاخص های کلی
شاخص های شدت کلی(GIS):
شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI)
مجموع نشانه های مثبت (PST)
ب) ابعاد نشانه ها (از بیشترین به کمترین)
افسردگی (DEP)
حساسیت بین فردی (I-S)
اضطراب فوبی (PHOB)
اضطراب (ANX)
روان پریشی (PSY)
وسواس فکری – عملی (O-C)
جسمانی کردن (SOM)
اندیشه پردازی پارانوییدی (PAR)
خصومت (HOS)
 
افسردگی…

نمونه تفسیر آزمون scl90 - نمونه تفسیر scl90

نمونه تفسیر آزمون scl90 – نمونه تفسیر scl90

 
نمونه گزارش آزمون SCL-90
 
تعداد صفحات: ۷
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
پاسخنامه آزمودنی
جدول محاسبه نمرات SCL90
پروفایل SCL90
الف) شاخص های کلی
شاخص های شدت کلی(GIS):
شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI)
مجموع نشانه های مثبت (PST)
ب) ابعاد نشانه ها (از بیشترین به کمترین)
افسردگی (DEP)
حساسیت بین فردی (I-S)
اضطراب فوبی (PHOB)
اضطراب (ANX)
روان پریشی (PSY)
وسواس فکری – عملی (O-C)
جسمانی کردن (SOM)
اندیشه پردازی پارانوییدی (PAR)
خصومت (HOS)
 
افسردگی…

روان شناسی