نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

شناسه محصول: 35f51594ecc8 دسته:

توضیحات

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

نمونه تست انجام شده mmpi
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi
آزمون انجام شده mmpi
 
تعداد صفحات: ۲۹ (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
۲-۱مقیاس های بالینی :
مقیاس۱(Hs) : نمره ۳۵=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.
مقیاس۲ (D): نمره ۸۱=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:
آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از…

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

نمونه تست انجام شده mmpi
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi
آزمون انجام شده mmpi
 
تعداد صفحات: ۲۹ (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
۲-۱مقیاس های بالینی :
مقیاس۱(Hs) : نمره ۳۵=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.
مقیاس۲ (D): نمره ۸۱=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:
آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از…

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi (نمونه انجام شده آزمون mmpi) فایل اول (دو نمونه)

نمونه تست انجام شده mmpi
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi
آزمون انجام شده mmpi
 
تعداد صفحات: ۲۹ (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
۲-۱مقیاس های بالینی :
مقیاس۱(Hs) : نمره ۳۵=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.
مقیاس۲ (D): نمره ۸۱=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:
آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از…

روان شناسی