نمونه تفسیر تست mmpi – نمونه انجام شده آزمون mmpi – فایل اول (دو نمونه)

شناسه محصول: cd4f28bc78fd دسته:

توضیحات

نمونه تفسیر تست mmpi – نمونه انجام شده آزمون mmpi – فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi - نمونه انجام شده آزمون mmpi - فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi – نمونه انجام شده آزمون mmpi – فایل اول (دو نمونه)

نمونه تست انجام شده mmpi
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi
آزمون انجام شده mmpi
 
تعداد صفحات: ۲۹ (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
۲-۱مقیاس های بالینی :
مقیاس۱(Hs) : نمره ۳۵=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.
مقیاس۲ (D): نمره ۸۱=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:
آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از…

نمونه تفسیر تست mmpi - نمونه انجام شده آزمون mmpi - فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi – نمونه انجام شده آزمون mmpi – فایل اول (دو نمونه)

نمونه تست انجام شده mmpi
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi
آزمون انجام شده mmpi
 
تعداد صفحات: ۲۹ (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
۲-۱مقیاس های بالینی :
مقیاس۱(Hs) : نمره ۳۵=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.
مقیاس۲ (D): نمره ۸۱=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:
آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از…

نمونه تفسیر تست mmpi - نمونه انجام شده آزمون mmpi - فایل اول (دو نمونه)

نمونه تفسیر تست mmpi – نمونه انجام شده آزمون mmpi – فایل اول (دو نمونه)

نمونه تست انجام شده mmpi
دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi
آزمون انجام شده mmpi
 
تعداد صفحات: ۲۹ (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
۲-۱مقیاس های بالینی :
مقیاس۱(Hs) : نمره ۳۵=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.
مقیاس۲ (D): نمره ۸۱=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:
آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از…

روان شناسی