نمونه تفسیر نئو – نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

شناسه محصول: c2fca6deb31c دسته:

توضیحات

نمونه تفسیر نئو – نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

نمونه تفسیر نئو -  نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

نمونه تفسیر نئو – نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

نمونه انجام شده آزمون نئو
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
آزمون NEO:
۱-عبارت های بدون پاسخ
۲-کنترل اعتبار
۳-محاسبه نمرات مقیاس ها و شاخص ها
۴-توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
۵-تفسیر تفصیلی
۶-همبسته های شخصیتی
۷-فرضیه های بالینی و دلالت های درمانی
۸-ثبات پروفایل
۹-گراف های سبک شخصیتی
 
توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
این فرد دارای درجۀ بسیار بالایی…

نمونه تفسیر نئو -  نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

نمونه تفسیر نئو – نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

نمونه انجام شده آزمون نئو
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
آزمون NEO:
۱-عبارت های بدون پاسخ
۲-کنترل اعتبار
۳-محاسبه نمرات مقیاس ها و شاخص ها
۴-توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
۵-تفسیر تفصیلی
۶-همبسته های شخصیتی
۷-فرضیه های بالینی و دلالت های درمانی
۸-ثبات پروفایل
۹-گراف های سبک شخصیتی
 
توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
این فرد دارای درجۀ بسیار بالایی…

نمونه تفسیر نئو -  نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

نمونه تفسیر نئو – نمونه آزمون شخصیت نئو (نمونه انجام شده تست نئو ) نمونه اول

نمونه انجام شده آزمون نئو
 
 
تعداد صفحات: ۱۳
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
مشخصات ازمودنی
معاینه وضعیت روانی
تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
آزمون NEO:
۱-عبارت های بدون پاسخ
۲-کنترل اعتبار
۳-محاسبه نمرات مقیاس ها و شاخص ها
۴-توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
۵-تفسیر تفصیلی
۶-همبسته های شخصیتی
۷-فرضیه های بالینی و دلالت های درمانی
۸-ثبات پروفایل
۹-گراف های سبک شخصیتی
 
توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
این فرد دارای درجۀ بسیار بالایی…

روان شناسی