نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مباني جامعه شناسي دانشگاه پيام نور

 نمونه سوالات مباني جامعه شناسي پيام نور

عنوان درس: مباني جامعه شناسي ، مباني جامعه شناسي جهانگردي ، مباني جامعه شناسي – مفاهيم اساسي 1

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

 نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی پیام نور

عنوان درس: مبانی جامعه شناسی ، مبانی جامعه شناسی جهانگردی ، مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۱

کد درس: ۱۲۱۴۱۰۵ – ۱۲۱۸۵۱۹ – ۱۲۲۰۷۰ – ۱۲۲۲۰۷۶ – ۱۲۲۲۱۳۹ – ۱۲۲۲۲۲۳ – ۱۲۲۲۳۰۳ – ۱۲۲۷۰۰۱

رشته تحصیلی/ کد درس: حسابداری (چند بخشی) ۱۲۱۴۱۰۵ – ، کارشناسی ارشد – مدیریت امور شهری ۱۲۱۸۵۱۹ – ، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) ۱۲۲۲۰۰۱ – ، حسابداری ۱۲۲۲۰۷۰ – ، آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) ۱۲۲۲۱۳۹ – ، آمار و کاربردها ، علوم کامپیوتر ، ریاضیات و کاربردها ۱۲۲۲۲۲۳ – ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۰۳ – ، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۷۰۰۱

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

 نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی پیام نور

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی تابستان ۹۴ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با جواب

 

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان