نمونه سوال تستی شبکه های کامپیوتری (در آزمون های استخدام و …) +Network

توضیحات

نمونه سوال تستی شبکه های کامپیوتری (در آزمون های استخدام و …) +Network

نمونه سوال تستی شبکه های کامپیوتری (در آزمون های استخدام و …) +Network

نمونه سوال  تستی شبکه های کامپیوتری در یک فایل PDF و تعداد ۵۰  سوال از بخش های مختلف ،همراه با جواب!! گزینه صحیح هر سوال نیز با  زیر خط دار کردن گزینه ___ مشخص شده است.    نمونه:   ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی زﯾﺮاز ﺧصوﺻﯿﺎت ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ ﻧمی باشد؟ دارایNورودی ۱ﺧﺮوﺟﯽ دارای ۱ورودی وN ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ… ﺳﻮئیچ داﺧﻠﯽ آن در ھﺮ ﻟﺤﻈه ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل را ﺑﺮﻗﺮار ﮐند …

نمونه سوال تستی شبکه های کامپیوتری (در آزمون های استخدام و …) +Network

نمونه سوال  تستی شبکه های کامپیوتری در یک فایل PDF و تعداد ۵۰  سوال از بخش های مختلف ،همراه با جواب!! گزینه صحیح هر سوال نیز با  زیر خط دار کردن گزینه ___ مشخص شده است.    نمونه:   ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی زﯾﺮاز ﺧصوﺻﯿﺎت ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ ﻧمی باشد؟ دارایNورودی ۱ﺧﺮوﺟﯽ دارای ۱ورودی وN ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ… ﺳﻮئیچ داﺧﻠﯽ آن در ھﺮ ﻟﺤﻈه ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل را ﺑﺮﻗﺮار ﮐند …

نمونه سوال تستی شبکه های کامپیوتری (در آزمون های استخدام و …) +Network

نمونه سوال  تستی شبکه های کامپیوتری در یک فایل PDF و تعداد ۵۰  سوال از بخش های مختلف ،همراه با جواب!! گزینه صحیح هر سوال نیز با  زیر خط دار کردن گزینه ___ مشخص شده است.    نمونه:   ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی زﯾﺮاز ﺧصوﺻﯿﺎت ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ ﻧمی باشد؟ دارایNورودی ۱ﺧﺮوﺟﯽ دارای ۱ورودی وN ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ… ﺳﻮئیچ داﺧﻠﯽ آن در ھﺮ ﻟﺤﻈه ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل را ﺑﺮﻗﺮار ﮐند …

فنی و مهندسی

نمونه سوال تستی شبکه های کامپیوتری,آزمون استخدام,نمونه سوال,شبکه,Network