نمونه سوال پیام نور (توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90) …