نمونه سوال پیام نور (سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (سيرانديشه هاي سياسي وتحول نهادهاي اداري)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90) …