نمونه سوال پیام نور (فراگردتنظیم وکنترل بودجه)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (فراگردتنظيم وكنترل بودجه)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90) …