نمونه سوال پیام نور (مبانی مدیریت دولتی ۱)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (مباني مديريت دولتي 1)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90)ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر …