نمونه سوال پیام نور (مدیریت تطبیقی)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (مديريت تطبيقي)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90) …