نمونه سوال پیام نور (مدیریت تعاونیها)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (مديريت تعاونيها)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90) …