نمونه سوال پیام نور (مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)نمونه سوال پیام نور (مديريت شهرداريهاي زمانهاي محلي)رشته مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی(نیمسال دوم 91-90) …