نمونه قرارداد خام تمدید قرارداد استخدام پیمانیفایل زیر شامل نمونه قرارداد خام قرارداد قرارداد تمدید قرارداد استخدام پيمانی فایل word  و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای قرارداد تمدید قرارداد استخدام پيمانی میباشد …