نمونه قرارداد خام فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتفایل زیر شامل نمونه قرارداد خام فرم قرارداد و اگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات فایل word  و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای قرارداد فرم قرارداد و اگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات میباشد …