نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تملیکفایل زیر شامل نمونه قرارداد خام قرارداد اجاره به شرط تمليك فایل word  و قابل ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای قرارداد اجاره به شرط تمليك میباشد …